Slægtsforbindelsen til Norge

Slægtens Sands forbindelse til Norge går gennem Christian Melchiorsen Meldahl (1676 – 1714), der var sognepræst og senere provst i Nykøbing Mors frem til 1714, hvor han døde som 37 årig. Navnet Meldahl har han fra en gren af sine forfædre, der var præster i 6 generationer (i alt 130 år) i Meldahl sogn ca. 90 km. sydvest for Trondheim. Faderen Melchior Augustinussen startede i Meldahl som kapellan og blev gift med forgængerens datter Ellen Stensdatter Meldahl. Meldahl-navnet stammer derfor i princippet fra Christians morfar Sten Evensen Meldahl (præst i Meldahl 1642 – 1680).

Christian Meldahl var søn nr. 3 i en børneflok på ialt 12 børn og han var derfor lidt svær at finde job til i lokalområdet efter veloverstået præstestudium i København. Faderen Melchior Augustinussen henvendte sig da til Jens Birkerod, der underviste i græsk og latin på Københavns Universitet og tillige var provst ved Regensen. Fra sin egen studietid havde Melchior haft kontakt med en onkel til Jens Birkerod. Kendskabet til disse forbindelser stammer fra en række papirer, der fortsat findes, hvilket jo i sig selv er spændende.

Et eksempel er fra Jens Bircherods brevsamling (nævnt i Pers. Hist. Tidskr. 1894 s. 207):

15 Aug. 1693. Melchior Augustini takker (Jens B) for hans Høflighed med ham og hans Søn og håber, at han et halvt års tid vil huse og føde sønnen, og at denne opfører sig således, at han ved sin velynders bistand kan nå "Fixum Locum" på Kommunitetet eller noget andet.

Jens Bircherod bliver udnævnt til biskop i Aalborg og afskediger derfor sit hushold i København for at flytte til Aalborg. Den eneste ud over hans hustru, der følger ham til Aalborg, ser ud til at være den unge nordmand, der på denne måde først får 3 år som amanuensis i Aalborg, før han kommer videre til Nykøbing Mors.

Han udnævnes 6 Marts 1697 til sognepræst i Nykøbing Mors efter afdøde Niels Lauridsen Holm. I Jyske Reg. Nr. 21 s.94f noteres det således:

Udnævnelse af Christian Meldal til at være Sognepræst i vor Kiøbstad Nyekiøbing og til de dertil liggende Annexer paa Mors i vort Land Nörre Jÿlland.

Faderen Melchior Augustinussen skriver om udnævnelsen i sin dagbog:

1697, 23 Apr. blev min Christen viet i Aalborg af Biskop Magister Jens Bircherod til Pastor udi Nykjøbing paa Mors. Blev Magister i Kjøbenhavn 1703.

Trykt i Melchior Augustinussens Annaler s. 256.

Jens Bircherod sørgede også for opbakning i lokalområdet på Mors. Generalpostmester Paul von Klingenberg, der ejede godset Højriis bekræfter det således:

6 Mai 1697 Paul v. Klingenberg skriver til Biskop Jens Bircherod, at han, efter dennes Anbefaling vil tage sig af Christen Meldal.

Kilde: Jens Bircherods dagbøger.

Christian Meldahl blev 1698 gift med en præsteenke fra Taulov Marie Jensdatter Risom, der medbragte 4 børn fra sit tidligere ægteskab. Sammen fik de 7 børn. 5 piger, der alle døde som små, samt 2 sønner. Den ældste søn Jens Bircherod Meldahl, der var opkaldt efter biskoppen i Aalborg, blev præst i Holstebro og døde barnløs. Den yngste Melchior Augustinus Meldahl blev opkaldt efter farfaderen i Norge og var således ene om at føre den danske gren af slægten videre. Marie Jensdatter Risom var datter af Jens Lauridsen Risom, der var en af hovedmændene i opstanden på Bornholm i 1658, hvor den svenske oberst Prinsensköld blev dræbt. Risom blev for sit arbejde for Frederik III belønnet med en adelstitel og herregården Nebbegaard mellem Vejle og Fredericia. Dette vil jeg komme tilbage til.

 

forb1

Sct. Clemens Kirke, Nykøbing
Nedrevet 1889 som brystfældig

 

forb2

Altertavle Nykøbing

Christian Villads Christensen, der er lokalhistoriker,  har nogle bemærkninger om Christian Meldahl i sin bog ”Nykjøbing paa Mors. 1299-1899. Udg. 1902”:

Mag. Christian  Melchiorsen Meldal blev, da han i 1697 ansøgte om Nykjøbing Præstekald, anbefalet af Biskop Bircherod i Aalborg, der omtaler, at han er Søn af en smuk Præstemand i Trondhjem Stift, og at han i 3 Aar har været Amanuensis bos Biskoppen. Han fik Embedet, men synes ikke at have skønnet rigtig paa det; thi da han i 1699 i Anledning af KristianV.s Død skulde have sit Kaldsbrev konfirmeret, kalder han sit Sogn for »den usle Købstad Nykjøbing paa Mors«. Dog har han haft Penge mellem Hænderne. Paa Auktionen efter sin Formand i 1697 købte han dennes Gaard for 90 Sldlr.  I 1704 købte han Halvdelen i Bisgaard i Løderup Sogn, som han i 1705 atter solgte til Povl Klingenberg.  Han fik rimeligvis ogsaa Midler med sin Hustru Marie Sofie Risom, Enke efter Sognepræst Laurids Pedersen Bang i Tavlov.  Hans Stedsøn Laurids Lauridsen havde saaledes arvet 1/6 af Jus patronatus til Tavlov Kirke, og da han døde ung, tilfaldt denne Andel Stedfaderen. Ved Skiftet efter Mag. Meldal 7. Februar 1714 udgjorde Boets Nettoindtægt den anselige Sum af 1587 Rdlr.

Det er utvivlsomt rigtigt, at han som præst var bedre stillet en de fleste af sine medborgere i Nykøbing, men han var nok også godt vant hjemme fra præstegården i Meldahl. Det var de færreste familier, der i 1600-tallet havde råd til at lade 3 sønner studere i København.