Historien om "Fire slægter Meldahl"

Jeg vil forlade de gamle vikinger for en stund og slå et slag frem i tiden. En af de personer, der har været mig til stor hjælp, da jeg skulle have hul på mit slægtsarbejde, er min morfars bror Knud Sand (1879 – 1972), der var lærer og slægtsforsker. Han har udarbejdet 3 slægtsbøger centreret omkring familien i Vestjylland og selv bekostet dem udgivet. De kan lånes gennem biblioteket og rummer en guldgrube af oplysninger om min mors slægt. Eksempelvis er der gengivet personlige breve helt tilbage til 1840´erne.

I en af disse bøger ”Min mors levnedsløb” udgivet 1931 skriver Knud Sand, at han var opkaldt efter sin morfar Knud Iversen og at dennes mor (altså Knud Sands oldemor) var præstedatter og gårdmandskone i Rindum et nabosogn til Ringkøbing. Oldemoderen hed Ane Elisabeth Meldahl og hun er sammen med sin søster Anne Helvig Meldahl de sidste bærere af efternavnet Meldahl i vores slægtsgren. Knud Sand oplyste ikke, hvor hun stammede fra, men det viste sig hurtigt, at det ikke var i omegnen af Rindum. Det var ellers det normale, at man holdt sig inden for sognet eller de nærliggende sognene omkring 1778, hvor hun skulle vise sig at være født. Gennem Mormonarkivet fandt jeg en person med dette specielle navn. Hun var ganske rigtigt præstedatter og født i Øster Tørslev ved Randers, men ved nærmere undersøgelse i kirkebøger og folketællinger viste hun sig at være død som 14-årig og altså uden at være gift og få børn.

 

1
Meldal kirke
2
Anders Bruse – Meldal kirke

Enkelte gange var jeg en tur på Landsarkivet i Viborg, hvor man kunne søge i alle kirkebøger fra Nørrejylland, dvs. Jylland nord for Kongeåen. Her var der altid mange besøgende og på dette tidspunkt var jeg ude for, at alle 100 arbejdspladser var besat, da jeg dukkede op ½ time efter dagens åbningstidspunkt. Da jeg havde kørt 140 km. indstillede jeg mig hurtigt på at arbejde stående nogle timer og satse på, at der blev plads hen mod frokosttid. I dag sidder de fleste af disse personer hjemme og arbejder via Internettet.

På Landsarkivet stod der 2 reoler med slægtsbøger, som jeg gik i gang med og jeg stødte hurtig på et par udgaver af ”Slægten fra Fastergård”, som også omhandler min mors familie og som vi selv havde hjemme, men pludselig står der en gave, en duplikeret slægtsbog med titlen ”Stamtavler for fire slægter Meldal (Meldahl)" udfærdiget i København 1950 af en landinspektør ved navn Axel Meldal. Han tilegner bogen til kirken i Meldal, hvor en ny kirke blev indviet 11. oktober 1650. Den daværende præst Sten Evensen (1611 – 1680) lod sine børn døbe Meldal og hans svigersøn og efterfølger i embedet Melchior Augustinussen (1642 – 1707) gjorde det samme. Axel Meldal behandler efterkommerne af disse personer som to grene, men kalder dem alligevel præste-slægterne-Meldal under ét. Den 3. Meldal-slægt, der også stammer fra Meldal i Norge kalder han Farverslægten (Gundersen) Meldal. Den 4. betegnes Jernstøberslægten (Larsen) Meldal og er ført tilbage til en murersvend, der flytter fra Jylland til København i slutningen af 1700-tallet, hvor han nedsætter sig som murermester. En af hans sønner bliver jernstøber. Denne slægt har tilsyneladende sit familienavn fra en gård ved navn Dahl/Mellem Dahl.

Axel Meldal skriver, at arbejdet med bogen er foregået under store vanskeligheder, ikke mindst fordi en stor del af oplysningerne blev ødelagt ved brand i hans samarbejdspartners privatbolig i forbindelse med den engelske bombning af Shell-huset og den tilhørende fejlbombning på Frederiksberg, hvorved også den franske skole brændte.

Bogen er på ca. 200 sider og indeholder en kolossal mængde oplysninger. Således er der en hel side  om Ane Elisabeth Meldahl og hendes mand og efterslægt. Den afrundes med oplysning om, at hendes oldebarn Mariane Sand (1877 - 1967) blev gift med viceskoleinspektør i Skive Peder Jensen Pedersen. Deres 8 børn er alle døbt Meldahl Pedersen og der synes iflg. Axel Meldal hos nogle af dem at være en vis tilbøjelighed til at glemme Pedersen. Som det fremgår, synes han ikke at være beæret og glad for dette. Mariane Sand er søster til min morfar Aksel Sand.

Axel Meldal har hele historien med om Christian Melchiorsen Meldahl, der kommer ned fra Norge og starter som amanuensis hos biskop Jens Birkerod. Han oplyser endvidere, at han bliver gift med en præsteenke Marie Sophie Jensdatter Risom i Tofte Præstegaard i Ribe stift. Dette stednavn har jeg endnu ikke kunne finde frem til.

Axel Meldal har fundet et meget spændende link til Marie Risom og skriver således (s. 86):

Marie Risom var Datter af en af Danmarks mange, nu glemte, Frihedskæmpere Jens Lauridsen Risom, der oprindelig var Ridefoged hos Lensmanden paa Hammershus Holger Rosenkrantz, hvor han paa Grund af Lensmandens Fravær havde hersket næsten enevældigt. Da Danmark ved den ulykkelige Fredsslutning i Roskilde 26. Februar 1658 blandt andet maatte afstaa Bornholm til Svenskerne, satte Risom sig, sammen med Præsten Poul Ancker og andre, i Spidsen for den ærefulde Frihedskamp, hvorved øen i Kraft af Beboernes egen heltemodige Indsats, afkastede det svenske Aag. Efter denne Bedrift blev Risom modtaget af Frederik III, der 1660 skænkede ham Nebbegaard som Belønning. Han tilkøbte sig senere Gaarslev Kirke, hvis rigt udskaarne Altertavle endnu bærer hans og hans Hustrus - Sophie Lauridsdatter, død 1694 - Vaaben; selv døde han 1693 som Rangsperson: Assessor i Kommercekollegiet.

Ved nærmere undersøgelse kan jeg bekræfte denne historie bortset fra, at Jens Risom ikke var assessor i Kommercekollegiet, men i Kammerkollegiet, der nærmest svarer til statsministeriet i dag. Han blev endvidere på sine ældre dage udnævnt til kammerråd, men døde formentlig før han selv nåede at blive underrettet om dette.