Mikkel Nielsen Frøkjær – en hård dom 

Næste stop er en af de ældre personer i denne slægtsgren Mikkel Nielsen Frøkjær, der er min 3x tipoldefar. Han var kun døbt Mikkel, men får så resten af navnet fra faderen Niels Nielsen Smed, der boede på husmandsstedet Frøkjær den gang kaldet Frøhus. Mikkel blev selv husmand på ejendommen Heden vest for Elling og varetog hvervet som hedefoged. Han fremtræder således som en respekteret mand lige som sine brødre og slægtninge. Alligevel går det på et tidspunkt galt for flere af dem.

Fredag den 27. april 1792 bliver følgende dom afsagt ved Landsretten i Viborg:

Dernæst befindes de 2de Arrestantere Michel Nielsen Frødkier og Christen Jensen Nørtved begge at have giort sig deelagtige med Jørgen Frødkier udi det af ham begaaede Store Anker Tyveri da de begge har været ham behielpelig at ophændte og nedgrave samme og delet Byttet med ham, ligesom og Arrestanten Christen Himmerig har gjort sig skyldig som medvider udi bemeldte Tyveri, da han efter sin Hosbonde Christen Jensen Nørtveds Befaling har kørt det stiaalne Anker fra Stranden, hjulpen at nedgrave samme udi Christen Nørtveds lade, men dog lagt Dølgsmaal derpaa. Hvad derimod angaar den MeenEd hvorfor Michel Frødkier og Christen Himmerig under denne Sag ved Hiemtinget er bleven actioneret og dømt, da finder denne Ret ikke at Lovens 1.B. 13 Cap. 9 Art. paa denne rettelig og med Billighed kan anvendes, naar betragtes at de vare virkelig paagiældende Parter i denne Sag hvorom de bleve fordrede til Vidnesbyrds Aflæggelse, saa at de derfor med deres Eedelige Forklarings Afgivelse enten maatte lægge Dølgsmaal paa Sandheden, eller sværge sig selv Sag paa.

Kiendt for Ret:

Arrestanterne Michel Nielsen Frødkier og Christen Nørtved, bør for deres i Samfund og i Forening med Jørgen Frødkier begangne Tyverie i følge Forordningen af 20. February 1789 arbejde i Viborg Tugthuus i 2 Aar, samt tilligemed Jørgen Frødkier erstatte og betale det stiaalne Ankers Værdi med 60 Rd.

Som det fremgår drejer sagen sig om et anker, som de dømte har fjernet fra stranden og kørt hjem. De har tydeligvis været på det rene med, at dette var ulovligt og har derfor på et tidspunkt gravet det ned for at undgå opdagelse. Straffen er til at tage og føle på - 2 års strafarbejde og betaling af den ansatte værdi 60 Rd. Der var dengang ikke nogen nedsættelse af straffen undervejs for god opførsel.


Viborg Tugt- og Manufakturhus. Illustration 1816 © Public Domain.

I et dystert fængsel ved Søndersø, hvor Søndersøparken ligger i dag, samlede ordensmagten gemene skarnsfolk fra hele Jylland. Tiggere, tyveknægte og drabsmænd sled dagen lang ved væve og spindemaskiner. Natten tilbragte de i stinkende soverum fyldt med alskens utøj.

Fangeprotokollen fra Viborg Tugthus for Årene 1790 til 1795 fortæller følgende om Fange
Nr.1426 Michel Nielsen Frøkjær:

Sidder for tyveri. Dømt ved Vendsyssel og Landstinget 28.04.1792. 41 år. har fået 2 År. Fri at være den: 29.04.1794.

Bortset fra denne historie optræder Mikkel Nielsen Frøkjær kun i folketællinger o.lign. Han fik sammen med Maren Jensdatter Nørtved 10 børn, hvor af de 7 levede, mens han sad i fængsel. Maren Jensdatters bror Christen Jensen Nørtved, der var gift med Mikkels søster Maren Nielsdatter Frøkjær, fik samme straf. Det har været en hård periode for familierne at komme igennem.