Christian Wilster – giftmord og oldgræske kæmpere

Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus
Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal Achaierne voldte.

Således starter Christian Wilsters danske oversættelse og bearbejdning af Homers beretning om helten Achilleus, der blev vred og sammen med de øvrige græske krigere drog mod Troja på Lilleasiens kyst.

Wilsters udgaver af Illiaden og Odysseen har været meget rost og har været anvendt helt op til efter år 2000, selv om man nok i forhold til nutidens sprogbrug må sige, at han ikke er letlæselig. Biografisk leksikon beskriver teksterne således: ”Sproget har i Orddannelse og Sætningsbygning Antikkens ædelt fremskridende Højtidelighed, og Hexametret forener Pomp med Ynde. Dette betydelige Arbejde sikrer Wilster´s Navn mod Forglemmelse.”

 
Christian Wilster
© Det Kongelige Bibliotek. Public Domain under Wikimedia Commons

Christian Wilster har formentlig haft en omskiftelig barndom, idet faderen forlod hustru og tre børn, da Christian var knap 2 år:

Hans Fader vandt i Overgangstiden fra det 18. til det 19. Aarh. en sørgelig Berømthed. Carl Heinrich W. (1772-1837), Søn af Kommandanten paa Rosenborg, Major Cæsar Aug. W., var et glimrende begavet ungt Menneske, der i en Alder af 16 Aar tog Artium med Udmærkelse, fire Aar senere juridisk Embedsexamen med Laud., strax blev Prokurator ved Hof- og Stadsretten og allerede 1793, kun 21 Aar gammel, Højesteretsadvokat. Han ægtede det følgende Aar en Kjøbmandsdatter fra Aalborg, Anna Juul Winde (f. 1770), men 1799 lod han Hustru, Børn og en stor Praxis i Stikken og flygtede fra Landet med en meget smuk Englænderinde, der, tilligemed en betydelig Sum Penge, var betroet til hans Varetægt af en engelsk Klient, for hvem han førte en Proces i Kjøbenhavn. Under Navn af Baron v. Essen færdedes han med hende omkring i Tyskland, bedaarede en Tidlang med sine Talenter og sit vindende Væsen Hoffet i Rudolstadt, kjøbte Godser i Meklenborg og blev endelig 1809 i Berlin anklaget for Giftmord paa en højtstillet Embedsmand, antageligvis for ved Giftermaal med Enken at komme i Besiddelse af hans Formue. Processen stod paa i hen ved 3 Aar, og W. forsvarede sig med glimrende Kløgt og urokkelig Koldblodighed, men Indicierne vare for overvældende, og han dømtes til 15 Aars Fæstningsarrest i et Fort ved Stettin. I denne By tog han Ophold efter Straffens Udsoning, ernærende sig ved Undervisning og anden Udnyttelse af sine Kundskaber, indtil han døde en halv Snes Aar efter.

Christian Wilster var det midterste af de forladte børn og født 27. Sept. 1797. Han tog studentereksamen 1813 og 1816 den juridiske Embedsprøve. 1817 fik han Ansættelse
som Volontør i Rentekammeret. Pga. en manglende forfremmelse sagde han selv sin stilling op og gik i stedet i gang med at studere teologi, samtidig med at han arbejdede som huslærer på Gisselfeldt. Teologistudiet var indgangen til de klassiske sprog, som han med tiden skulle beherske så virtuost. 1822 afsluttede han sin teologiske embedseksamen og kort efter fik han ansættelse på Sorø Akademi, hvor han virkede til sin ret tidlige død i 1840.

Wilster er som nævnt mest kendt for sine oversættelser fra græsk, der ud over Iliaden og Odysseen, omfatter 8 tragedier af Euripides. Han har også udgivet tre digtsamlinger, men satte dem ikke selv særlig højt. Som eksempel på et af hans digte kan nævnes ”En bondesøn som hedde Hans”, som mange skoleelever har stiftet bekendtskab med.

Mit slægtskab til Christian Wilster går gennem moderen Anna Juel Winde, der var ud af en borgerslægt i Aalborg, hvor forfædrene var købmænd, skippere og præster:

                            Peder Lauridsen Cortsen (Skipper)
Else Pedersdatter (Cortsen)                     Anne Pedersdatter Cortsen
Anne Elisabeth Nielsdatter Bentzen        Peder Nielsen Cortsen
Niels Bentsen Meldahl                             Helene Marie Cortsen
Anne Elisabeth Meldahl                           Anna Juel Winde
Knud Iversen                                           Christian Wilster
Ane Elisabeth Knudsen                            
Aksel Sand                                       
Elisabeth Sand                                   
Vagn Sand Jensen    


Iliaden, l. 1-7

Dansk (v/ Christian Wilster)

Dansk (v/ Otto Steen Due)

Oldgræsk

Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus
Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal Achaierne voldte.
Heel mangfoldige Heltes behjertede Sjele den skikked
Ned til Hades's Hjem, og for Hunde til Rov som for alskens
Fugle den gav deres Liig, - fuldbragt blev Zeus's Beslutning -
Alt fra den Stund, Uenighed først og Splid havde reist sig
Mellem den Ædling Achilles og Mændenes Drot Agamemnon.

Syng os gudinde om vreden der greb Peleiden Achilleus
vreden den fæle som voldte Achaierne tusinde kvaler,
sendte behjertede sjæle af talrige helte til Hades
og lod dem selv blive slængt som æde for hurtige hunde,
grådige gribbe og ravne så Zeus´s vilje blev fuldbragt
helt fra den første stund da striden begyndte imellem
folkenes drot Agamemnon og gudernes lige Achilleus.

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.


http://da.wikipedia.org/wiki/Iliaden

Indtil Otto Steen Dues oversættelse i 1999 var Christian Wilsters romantiske version enerådende.


Priamos bønfalder Achilleus om sin søn Hektors lig (Iliaden 22. sang, vers 416-429).
1868-1870 © Relief af Bertel Thorvaldsen, Thorvaldsens Museum
Christian Frederik Wilster

Født 27. sep. 1797 i København.
Død 11. jan. 1840 i Sorø.

Oversætter og digter.
Lektor i græsk og engelsk på Sorø Akademi.
Gift med sin kusine Charlotte Ketty Wilster.