Viceadmiral Julius Sophus Meldal

Et eksempel på en bærer af Meldahl-navnet er Julius Sophus Meldal. Hans fader Carsten Nicolai Meldahl var flyttet herned fra Norge til et embede som præst i Kalvehave ved Vordingborg. Da faderen døde, var Julius kun 6 år, og han kom i huset hos Kommandør F. A. Paludan i København, der var en slægtning. Dette åbnede vejen for en karriere som søofficer og Julius Sophus Meldal endte som viceadmiral.


Julius Sophus Meldal
© Rewentlov

Dansk biografisk Lexikon skriver om ham (forkortet):

1838 Søkadet  (bemærk 11 år gammel)

1846 Sekondlieutenant; Aaret efter afgik han med Briggen «Ørnen» til Vestindien, anløb undervejs Guinea og var med til at dæmpe et Negeroprør der.

1851 var Meldal rejst til Frankrig, opnaaede her at blive Adjudant hos den kommanderende Admiral for Middelhavseskadren, var i Levanten under Admiral Hamelin, da Krimkrigen udbrød, men hjemkaldtes 1854 til Danmark.
Om sin Tjeneste i den franske Marine har han udgivet «Erindringer» (1883).

Under Krigen 1864 gjorde M. Tjeneste som næstkommanderende i Korvetten «Dagmar» i Nordsøen og Østersøen.

1866 (næstkommanderende) i fregatten ”Peder Skram”, der eskorterede Prinsesse Dagmar til Rusland.

1874 Chef for Kadetskibet, der eskorterede Kongen om Bord på Fregatten «Jylland» til Tusindaars-festen paa Island.

1881 udnævntes han til Jagtkapitajn.

1885 udnævnt til Kontreadmiral samt det paafølgende Aar til Viceadmiral.


Panserfregatten Peder Skram. Skibet eskorterer prinsesse Dagmar - den kommende kejserinde - til Kronstadt i Rusland i september 1866
1866 © Public Domain under Wikimedia Commons

Panserfregatten Peder Skram blev påbegyndt på Orlogsværftet 19. maj 1859 som en træbygget fregat med dampmaskineri. Peder Skram skulle være en større udgave af Fregatten Jylland, som var blevet påbegyndt to år tidligere. Panserpladerne blev leveret fra England, og blev tilvirket hos Baumgarten & Burmeister, som også leverede dampmaskinen, der var den hidtil kraftigste på et dansk krigsskib. Skroget blev udformet, så der blev et indhak i pansringen agter, hvorved det blev muligt at flytte kanoner fra bredsiden, hvis der var behov for at skyde bagud. Skibet var opkaldt efter søhelten, admiral Peder Skram (ibid).

Det første togt var som eskorteskib for kongeskibet Slesvig, der transporterede prinsesse Dagmar til hendes bryllup i St. Petersborg.

Han var direkte efterkommer af sognepræst Sten Evensen Meldahl.